A Kaszap István Szakkollégium Képzési rendje

Szakkollégiumunk képzési rendje három összefüggő és egymást kiegészítő, az egész emberi személyt – test, lélek, szellem - megszólítani akaró, keresztény értelmiségképzési program. Kiindulópontja a közösség, mely inspiráló, nevelő közeg, a természetes emberi kibontakozás kiválóbb helye. A szakmaiság az elkötelezett hivatástudatból fakad, mely az értelmiségi lét meghatározó alapja. A humán szféra legigazabb fenntartója és működtetője a csak az emberre jellemző lelki dimenzió.

I. Közösségi élet

Közösségi élet – az aktív társadalmi és egyházi életre való felkészülés természetes helyszíne. Elemeiben hordozza a társadalmi és egyházi elköteleződés konkrétumait.

1. Önkormányzatiság – Kollégiumunk képzési programja az önkormányzatiságon alapul, melyben a közösségi életet a diákok alkotta teamek szervezik és mozgatják az év eleji közgyűlés által elfogadott éves terv szerint. az SZMSZ-szel összhangban, a második félévet megelőző közgyűlésen sor kerül a diákönkormányzata és a felvételi bizottság tagjainak megválasztására.

2. Team munka - Minden, a szakkollégiumi programban résztvevő hallgató tagja a négy team egyikének – közösségi-, lelkiségi-, kommunikációs-, környezetgazdálkodási. a teamek munkáját a választott koordinátorok mozdítják elő.

3. Évkezdő hétvége - szakkollégiumi közgyűlés - az év a közgyűléssel kezdődik, ahol a belépő új tagok megismerik és bevezetést kapnak a szakkollégiumi programba, a felsőbb évesek a korábbi tapasztalataik alapján javaslatot tesznek a kollégiumi élet változásaira, munka- tűzvédelmi oktatáson vesznek rész, elfogadják a házirendet.

4. Közösségi estek - A közösségi élet másik jelentős területe az ünneplés; havonta hívunk meg vendégeket az értelmiségképzés keretében, ahol különböző modellekkel ismerkedhetünk meg a meghívott vendégen keresztül; művészek, kutatók, tanárok, a társadalmi élet különböző területeiről. Ezen estéken való részvétel kötelező kollégistáink számára.

5. Évnyitó, ill. évzáró eseményeink a közösségi dimenzió szerves része. Jó alkalom, hogy elismerjük a jelen és a múlt teljesítményét, felélesszük célkitűzéseinket és azokra reflektáljunk.

6. Karitatív munka, lelkiségi kisközösség – társadalmi elkötelezettségünk sajátos formája a szolidaritás kézzelfogható kifejezése hátrányos helyzetű, leszakadó krónikus vagy akut nehézségekkel szembenéző embertársaink segítése.

Programunk része, hogy hallgatóink az év folyamán 3 önkéntes alkalmat vállalnak. Mindazok, akik nagyobb elkötelezettséget vállalnak és hitük kifejezésének ezt az útját választják, egy-egy félév során rendszeres karitatív munkát végeznek. Más kollégistáink felekezetük szerinti kisközösségben vesznek rész heti rendszerességgel. Természetesen ideális a kettő egymást kiegészítő összhangja.

II. Szakmaiság - Képzési alapozás – értelmiségi modul

Szakmaiság: a keresztény értelmiségi meghatározó jellemzője a szakmai alaposság, az arra való törekvés, a középszerűségen való túlemelkedés, melynek elérése érdekében Kollégiumunk kiegészítő kurzusokat végezhetünk el.

Az értelmiségi modul része a havi rendszerességgel megtartott kollégiumi estek /ld. fentebb/, melyek lehetőséget teremtenek az egész kollégiumi közösségi szakmai -, ill. közösségi képzésére.

2.1. alsóbb évesek – új belépők

Minden újonnan belépő 3 éves szakmai képzésbe kapcsolódik be:

1. Bevezető kurzusokat ajánlunk fel egyfajta forgó rendszerben, melyből félévenként kettőt ajánlunk fel: Bevezetés a filozófiai gondolkodásba, a teológiába, a jogtudományba, közgazdaságtanba, kommunikációba és a bioetikába.

2. Tanulmányi Nap - A kurzusokat a félév folyamán egy-egy tanulmányi nap - szombati nap/ félév - egészíti ki az önismeret, a tudományos kutatás, tanulásmódszertan, politológia, etc.

2.2. Felsőbb évesek – Tehetségesebb hallgatóink

Akik elvégezték a 6 félévből álló tanulmányokat, ill. tehetségük révén már bebizonyították /versenyek, eredmények, publikációk -, hogy alkalmasak az egyéni tanrendre nagyobb hangsúly kerül az egyéni kutatásra.

1. Önképzőkörök indítása, abban való részvétel, egyetemi kutatási programba való bekapcsolódás, diplomaírás képezi a szakmai programot. Fakultatív részvétel a patrónusi rendszerben; egy –egy felsőbb éves patrónusa egy-egy alsóbb évesnek, segítve munkáját, tájékozódását.

2. Kiemelten szeretnénk támogatni a nyelvtanulást, a 2, ill. harmadik nyelvvizsgát.

A felsőbb évesek egyeztetik szakmai programjukat a vezetőséggel és az mintegy egyéni tanrendként kerül elfogadásra.

3. Egyéni kutatási program egyetemi-, intézeti keretben

Kollégiumunk örömmel támogatja az egyetemi intézményekben végzett, tanár által felügyelt, igazolható tudományos munkában vesz részt, mely fényében a kollégiumi tevékenység alóli részleges feloldást is jelenthet.

2.3. Doktoranduszok

Nagyobb hangsúly kerül az egyéni szakmai munkára, másrészt bevonjuk őket a kollégisták mentorálásába ill. korrepetálásába. Megfelelő körültekintéssel bekapcsolódhatnak a képzési programba kurzusok adásával, ill. önképző körök vezetésével.

2.4. Ösztöndíjak

A Kaszap István Szakkollégium része a Jezsuita kollégiumhálózatnak, mely révén ösztöndíj lehetőséggel rendelkezik.

Az egységesen a jezsuita kollégiumi rendszerre kidolgozott ösztöndíj szabályzat szerint 3 címen pályázhatnak hallgatóink: szakmai, közösségi és szociális indoklással, mely egyéni elbírálás esetén kollégiumi lakhatási támogatás formájában aktualizálódik.

1. Külföldi tanulmányi ösztöndíjra is van lehetőség, mely pályázat útján kerülhet megítélésre a Leuven-i Egyetemi tanulmányok folytatásának támogatásában.

2.5. Minőségbiztosítás és Mérhetőség

Kollégiumunkban a minőségbiztosítás és mérhetőség érdekében programjainknak, kurzusainknak, szakmai tevékenységünk egyes megnyilvánulásai pontértékkel bírnak.

Az alapszakaszban – alsóbb évesek, új belépők - szerzett pontok kihathatnak a felsőbb éves szakmai programra, nagyobb szabadságot és választást adva a jobban teljesítő hallgatónak, ill. elősegítik a szakmai ösztöndíjhoz jutás lehetőségét.. Bizonyos alsó tűréshatárral teljesített kötelezettség, kisebb mozgásteret enged.

A felsőbb évesek esetében az alapszakaszból hozott nagyobb pontszám, nagyobb önállóságot biztosít az egyéni munka és kutatás terén, az ebben a szakaszban szerzett pontok előnyt jelentenek a kollégium által közvetített támogatott programon való részvétel lehetőségére.

III. Lelkiségi dimenzió

Kollégiumunk fenntartója a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya /Jezsuita Rend/ törekszik átadni azokat a lelki kincseket, melyeket Istentől kapott, amelyekben tapasztalatokat szerzett, melyeket a hallgató egyéni útjához felajánl.

Belépő kollégistáink két estét magába foglaló „jezsuita spiritualitás” – című beszélgetésen vesznek részt, ahol megismerkedhetnek a lekiség alapelemeivel, a rendtörténettel, rendünk jelenlegi helyzetével.

Kollégiumunk szorgalmazza és támogatja a nyári, több napos lelkigyakorlaton való részvételt /mindfulness/

Félévenként rekollekció a közösségi estek alkalmával szentmise, nyári lelkigyakorlat támogatása, lelkiségi, korosztályos közösségekbe való bekapcsolódás, lelki kísérés felajánlása.

A kollégiumi esték velejárója a szentmisén való részvétel ill. az év eleji, ill. évzáró szentmise. A tanulmányi, egyetemi kötelezettség adhat felmentést alkalmanként.

A kollégium előmozdítja, hogy hallgatóink lelki kísérést találjanak, és partneri kapcsolatot tart fenn a lelki-szakmai segítséget nyújtó Forráspont Lelkigondozó Szolgálattal.

Ponttáblázat letöltése